DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Dzierzążnia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://snrgd.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .25.04.2023 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Po serwisie można się poruszać za pomocą myszki oraz klawiatury. Klawisz “TAB” przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek “w dół” i “w górę” można przewijać stronę. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, m.in. przez zmianę wielkości czcionki czy zmianę kontrastu. możliwość powiększenia liter, możliwość zmniejszenia liter, wybór skali szarości, wysokiego kontrastu, negatywu, linków podkreślonych, czytelnej czcionki, czytanie tekstu.

Niedostępne elementy i treści:

Część plików nie jest dostępna cyfrowo. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres e-mail lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są w zakładce https://snrgd.pl/kontakt/

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich, skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023.04.27.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Dzierzążnia nie ma własnych aplikacji mobilnych.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 3.03.2021 r. 

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Dzierzążni

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Jeśli na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, zgłoś to do Prezesa Stowarzyszenia:

Czesław Gąsecki

e-mail: dzisto@wp.pl

lub telefonicznie
telefon: 606967562

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

W zgłoszeniu podaj:

swoje imię i nazwisko,

swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,

opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Stowarzyszenie nie dysponuje własnym lokalem. Zajęcia są prowadzone w OSP na terenie gminy Dzierzążnia, w Szkole Podstawowej Dzierzążnia oraz Szkole Podstawowej Kucice, które są częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych – informacje bezpośrednio na stronie:

https://spdzierzaznia.edupage.org/a/deklaracja-dostepnosci

https://spnowekucice.pl/deklaracja-dostepnosci/

https://www.dzierzaznia.pl/pl/deklaracja-dostepnosci

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO 

Stowarzyszenie nie posiada tłumacza języka migowego.