O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Dzierzążnia powstało 14 grudnia 2007 r. z inicjatywy pana Czesława Gąseckiego, który jest obecnie  Prezesem Stowarzyszenia. W Krajowym Rejestrze Sądowym zostaliśmy zarejestrowani w dniu 26.02.2008 r.

Skład Zarządu  Stowarzyszenia to:
– Czesław Gąsecki – prezes, 
– Alina Kołakowska – wiceprezes,
– Elżbieta Nużyńska – sekretarz,
– Teresa –  Bożena Kozłowska –  skarbnik.

Stowarzyszenie w ciągu siedmiu lat swojej działalności podjęło szereg inicjatyw  służących  poprawie życia mieszkańców Gminy Dzierzążnia, od najmłodszych do najstarszych.

Od początku istnienia Stowarzyszenie otrzymało duże wsparcie  od księdza proboszcza Wiesława Malinowskiego, który promował naszą działalność oraz pomagał w zebraniu chętnych do udziału w projektach.

W maju 2008 roku ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności utworzyliśmy Klub Seniora – Zawsze młodzi,  który  działa do tej pory. Na początku do Klubu należało 15 osób.  Seniorzy spotykali się w każdą sobotę po 2 godziny.  Oprócz zajęć integracyjnych ogromną rolę odegrały w tym wspólne imprezy, wycieczki (do Sierpca i Ciechocinka) oraz ogniska i grille. Rozszerzyliśmy działalność Klubu poza harmonogram projektu.

W 2009 roku spotkania członków Klubu Seniora „Zawsze młodzi”  odbywały się raz lub dwa razy w tygodniu i miały charakter integracyjno-edukacyjny:

•    wspólne  zabawy i śpiewy,

•    grillowanie,

•    gotowanie,

•    pieczenie ciast,

•    zbieranie grzybów,

•    rajdy rowerowe.

Seniorzy wyjechali także na wycieczki do Gdańska, Płocka i Warszawy.

W 2010 roku kontynuowana była działalność Klubu Seniora – Zawsze młodzi ze środków unijnych w ramach EFS, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego  oraz Fundacji Wspólna Droga. W spotkaniach z seniorami uczestniczyli: informatyk, instruktor tańca towarzyskiego, aerobiku,  zawodowa kucharka, kosmetyczka, fryzjerka, lekarz, instruktor teatralny, pracownik MODR Poświętne i instruktor udzielania pierwszej pomocy. Ponadto w ramach pozyskanej kwoty seniorzy wyjechali na wycieczki do Gdyni, Płocka, Częstochowy i   Warszawy.

W 2011 roku rozszerzała się działalność Klubu Seniora – Zawsze młodzi. Pokazaliśmy, że osoby w starszym wieku potrafią bawić się i żartować, tworzyć i dzielić się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami. Organizowaliśmy spotkania integracyjne, wykłady i szkolenia związane z tematyką pomocową dla osób starszych, imprezy okolicznościowe: imieniny, urodziny, rocznice ślubów, Dzień Seniora, Andrzejki, Mikołajki, Wigilię, zajęcia profilaktyczne, zdrowotne, sportowe i rekreacyjno-rozrywkowe. Odbyła się wycieczka do Pułtuska i Łowicza.

W 2012 roku Klub Seniora – Zawsze młodzi zaczął coraz częściej prezentować się  na forum publicznym poprzez występy na Dożynkach Gminnych na Jarmarku Jesiennym w Poświętnem oraz w czasie  Dnia Seniora  w siedzibie Związku Emerytów w Skarszynie. Członkowie Klubu i uczestnicy projektu „Zawsze młodzi” wyjechali  na trzydniową  wycieczkę do Zakopanego, na którą oprócz środków unijnych udało się Prezesowi Stowarzyszenia zebrać środki od sponsorów.

Stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie za występ od Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

W 2013 roku działalność Klubu była kontynuowana: seniorzy brali udział w szkoleniach prowadzonych przez pracowników Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział w Poświętnem oraz pracowników Fundacji Damy Radę.

 Oprócz projektu „Klub Seniora” Stowarzyszenie od siedmiu lat prowadzi Świetlicę środowiskową  z elementami socjoterapii  „Promyk słońca” dla dzieci i młodzieży terenu gminy Dzierzążnia. Poza ramowym  programem pracy Świetlicy przeprowadzono ponad 30 godzin nauki na gitarze oraz  nauki tańca towarzyskiego. Odbyły się 4 wycieczki krajoznawcze po najbliższej okolicy- miejscowości w obrębie gminy i miejscowości sąsiednich , w tym zwiedzanie piekarni i zapoznanie z pracą piekarza oraz poszczególnymi cyklami pieczenia pieczywa. Odbyła się  wycieczka dwudniowa do Olsztyna (korzystanie z basenu, zwiedzanie miasta z przewodnikiem – zamku, starówki, planetarium, skansenu w Olsztynku). Nowością było pozyskanie środków na przeprowadzanie w Świetlicy zajęć z nauk ścisłych – przygotowywanie eksperymentów.

Od sierpnia 2008 roku do końca października 2009 roku zrealizowaliśmy projekt „Na ratunek trzmielom” Głównym celem projektu było zwiększenie liczebności populacji dzikich trzmieli  na obszarze 6 wsi gminy Dzierzążnia.

Od  21 lipca 2008r. do 31lipca 2008 r. zrealizowaliśmy projekt finansowany ze środków Fundacji Wspomagania Wsi – Pożyteczne wakacje. Pomysł projektu polegał na zorganizowaniu w wakacje  mini półkolonii dla grupy młodzieży gimnazjalnej liczącej 15 osób. Zorganizowano też wyjazd do Ośrodka Wypoczynkowo – Sportowego w Sobanicach.  

W 2009 roku zrealizowaliśmy projekt „Wiatr w żagle dla NGO w Dzierzążni” dofinansowany ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.  

Projekt „Kulturalna rekultywacja” miał za zadanie zainicjowanie działań kulturalnych w gminie Dzierzążnia. W ramach projektu zostały poprowadzone warsztaty  “Zośki”, fotograficzne oraz taneczne. Efekt pracy uczestników warsztatów zostały zaprezentowane na wystawie. Odbył się również koncert Warszawskiej Grupy Gamelanowej uprawiającej muzykę indonezyjską, połączony z pokazem tańca indonezyjskiego.

Zrealizowano także projekt „ Plener malarski w Dzierzążni” dofinansowany ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”. Celem głównym  projektu było wdrażanie dzieci i młodzieży z gminy Dzierzążnia do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym  poprzez udział w zajęciach plastycznych organizowanych w ramach wolnego czasu.

Adresatami projektu byli dzieci i młodzież w dwóch  różnych grupach wiekowych zamieszkująca obszar gminy Dzierzążnia.

W ramach środków uzyskanych z Unii Europejskiej w ramach EFS przeprowadzono:

  • Kurs prawo jazdy kategorii C
  • Projekt „ Alternatywa dla mostu”, który był skierowany do osób które miały   16 -18 lat, zameldowane były  na terenie województwa mazowieckiego, w gminie Dzierzążnia.W ramach projektu  przeprowadzono 80 godzin warsztatów filmowych  i fotograficznych .

W 2014 roku zrealizowaliśmy 2-tygodniowe półkolonie zimowe z wieloma atrakcjami, m.in. wyjazd do kina, kręgle, warsztaty teatralne, sfinansowane przez FWS w Warszawie.

W 2014 roku rozpoczęliśmy projekt „Bank Wzajemnej Pomocy”. Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG od 01.03.2014 do 30.04.2016 r. dla 30 osób starszych i chorych i dla 10-cio osobowej grupy opiekunów.

Aktualnie prowadzimy rekrutację uczniów na kolonie do Łeby. Wyjazd dzieci przewidujemy na przełomie lipca-sierpnia 2014 roku.

Prezes Stowarzyszenia pod koniec  2011 roku otrzymał wyróżnienie w kategorii Wolontariusz Powiatu Płońskiego.

Sprawozdania